Các trường hợp phải đăng ký đầu tư - dân chúng nép

Chủ đề thuộc danh mục 'MUA ĐẤT - BÁN ĐẤT' được đăng bởi BacTienManh18091988, 12/10/18.

 1. BacTienManh18091988 Thành viên cấp 1

  Không phải mọi dự án đầu tư đều phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư tại cơ quan quốc gia có thẩm quyền mà luật đầu tư năm 2014 quy định chỉ những dujwans đầu tư sau đây mới phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng thực đăng ký đầu tư (thủ thục đăng ký đầu tư):

  XEM THÊM: Quy định xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật đầu tư 2014 thì các dự án đầu tư bắt phải đăng ký đầu tư gồm:

  Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;
  Tổ chức kinh tế đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau:
  Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc đa số thành viên hợp danh là cá nhân chủ nghĩa nước ngoài đối với tổ chwucs kinh tế là công ty hợp danh;

  [IMG]
  Có tổ chức kinh tế nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
  Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.
  Các dự án đầu tư khác không phải thực hành thủ tục đầu tư bao gồm:

  1. Cấp giấy chứng thực đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện theo trình tự sau:

  - Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư tại trọng tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình.

  - Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến giám định của cơ quan quốc gia có can hệ đến những nội dung quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

  - Bước 3: Cơ quan được lấy quan điểm có ý kiến giám định những nội dung thuộc phạm vi quản lý quốc gia của mình và gửi cơ quan đăng ký đầu tư.

  + Cơ quan quản lý về đất đai chịu trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ; cơ quan quản lý về quy hoạch cung cấp thông tin quy hoạch để làm cơ sở giám định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Cơ quan đăng ký đầu tư.

  - Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập vắng thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nội dung bẩm giám định gồm:

  + thông tin về dự án: thông báo về nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ thực hành dự án;

  + Đánh giá việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (đối với dự án có đích thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài);

  + Đánh giá sự hạp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - tầng lớp, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch dùng đất; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - từng lớp của dự án;

  + Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư);

  + Đối với dự án yêu cầu nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích dùng đất: thẩm định nhu cầu dùng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của luật pháp về đất đai.

  + Đối với dự án không đề nghị quốc gia giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư (đánh giá nhà đầu tư có được dùng địa điểm đầu tư theo quy định của luật pháp dân sự và pháp luật đất đai hay không).

  + Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật đầu tư.

  - Bước 5: Khi nhận được hồ sơ và vắng thẩm định, Ủy ban quần chúng cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp khước từ phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Quyết định chủ trương đầu tư gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư.

  * Đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Đầu tư hiệp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền duyệt y thực hành ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT thì khi lấy quan điểm giám định theo Bước 2, ngoài việc lấy quan điểm các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy quan điểm giám định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tại Bước 5, Ủy ban quần chúng cấp tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư khi nhận được bẩm thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các bước và nội dung khác thực hành theo thủ tục chung.

  - Bước 6: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư khi nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

  2. Cấp giấy chứng thực đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, thực hành theo lớp lang sau:

  - Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự định thực hành dự án đầu tư.

  - Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi 02 bộ hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền can dự đến dự án đầu tư để lấy quan điểm về các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

  - Bước 3: Các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc phạm vi quản lý quốc gia của mình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  - Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh coi xét, có ý kiến gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các nội dung: (i) Nhu cầu dùng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của luật pháp về đất đai (đối với dự án được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất); (ii) Phương án phóng thích mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có) đối với dự án đầu tư yêu cầu giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích dùng đất; (iii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

  - Bước 5: Khi nhận được ý kiến của Ủy ban quần chúng. # cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập thưa giám định gồm:

  + thông báo về dự án: thông báo về nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án;

  + Đánh giá việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (đối với dự án có mục tiêu thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài);

  + Đánh giá sự hiệp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - từng lớp, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

  + Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư);

  + Đối với dự án đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích dùng đất: giám định nhu cầu dùng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích dùng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

  + Đối với dự án không yêu cầu quốc gia giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư (đánh giá nhà đầu tư có được sử dụng địa điểm đầu tư theo quy định của luật pháp dân sự và pháp luật đất đai hay không).

  + Đánh giá về công nghệ dùng trong dự án đầu tư đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật đầu tư.

  - Bước 6: Khi nhận được ít thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư (gồm các nội dung quy định tại Khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tư). Văn bản quyết định chủ trương đầu tư được gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư.

  - Bước 7: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng thực đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư khi nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

  Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
  Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thực hành đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tỏ chức kinh tế; đầu tư theo hiệp đồng BCC không thuộc một trong các trường hợp phải thực hành thủ tục đầu tư ở trên;
  Dự án đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.
  Lưu ý đối với các dự án đầu tư phải xin quyết định chủ trương thì phải thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương trước, sau khi được quyết định chủ trương thì mới thực hiện dự án đầu tư.

Ủng hộ bài viết này

b57d9dd7e30f8fcc4bb162052b071cb09ed7c591